Skip to main content

Ohlédnutí se za posledním desetiletím školy

Akcí Pocta osmičkám na podzim roku 2018 jsme vzpomněli významná výročí v historii našeho státu od jeho vzniku v roce 1918. Chtěli jsme žákům a veřejnosti důstojně připomenout 100 let republiky spolu s historickými mezníky vývoje státu, rok 1938, 1948, 1968, a přitom jsme si uvědomili, že i v historii švihovské školy jsou „8“ magické.

Nová budova současné základní školy byla otevřena v roce 1958, školní dechové kapele bylo v roce 2018  55 let, tradiční akce školy a Města Švihova, Švihovské hudební léto, se uskutečnila v roce 2018 po 45. Školu ve Švihově řídili v její historii vždy muži, V roce 2008 je do funkce ředitele školy ve Švihově jmenována poprvé žena, která v září 2018 zahajovala nový školní rok před budovou základní školy podesáté.

V roce 2008 byl školní rok v základní škole otevřen 287 žákům, mateřská škola 82 dětem, v roce 2018 vešlo do základní školy 1. září 383 žáků a do mateřské školy 96 dětí.

Těmto dětem a žákům a zároveň široké veřejností začala sloužit nově vybudovaná sportovní hala a nová školní jídelna, strávníci si mohou vybírat z nabídky dvou jídel.

Žáci školy mají každoročně možnost účastnit se všech vyhlášených soutěží vědomostních, sportovních, uměleckých. Škola se věnuje i žákům integrovaným.

Volný čas tráví mnozí žáci ve školní družině, školním klubu nebo v zájmových kroužcích.

V roce 2008 přivítala žáky I.A Třída snů. To byl zrealizovaný první projekt nového vedení školy. Ve třídě byla během letních prázdnin zrekonstruována elektřina, osvětlení, odpady, byla seškrabána stará omítka a provedena nová výmalba. Pro žáky byl zakoupen nový nábytek – lavice a židle, místnost byla vybavena novým úložným nábytkem a novou tabulí. Finanční prostředky na projekt byly získány od nadace ČEZ a zednické a malířské práce byly provedeny svépomocí za účasti rodičů žáků. Tato třída se poté stala vzorem pro opravu všech dalších učeben. 16 učeben je hotových, zbývají opravit ještě dvě – fyzika a výtvarná výchova.

V létě 2008 byl vypracován a podán projekt Inovace bez legrace. Realizace projektu trvala pět let. Škola byla vybavena prvními interaktivními tabulemi, desítkou notebooků. Učitelé se s novým vybavením naučili pracovat a využívat je ve výuce, vytvořili do výuky mnoho nových digitálních učebních materiálů. Švihovská škola spolupracovala s partnerskými školami v Lužanech a v Předslavi.

Postupně pak vznikaly a byly realizovány vedením školy a pedagogy další projekty podporující nadstandartní rozvoj školy:

Kantor Ideál – vybavení všech učitelů moderními notebooky, proškolení učitelů se zaměřením na výuku s využitím moderních technologií,

EU peníze školám – pořízení vybavení počítačové učebny pro 24 žáků a vybavení pro učitele, pořízení nové tabule, umožnění dalšího vzdělávání učitelů,

Šablony I. – vybavení žákovské knihovny novými 100 tituly, umožnění školení učitelů, zavedení nové metody výuky – čtenářské dílny; vycestování tří pedagogů německého a anglického jazyka na týdenní pobyt v zahraničí s cílem stínování výuky v zahraničních školách,

Šablony II. – projekt je podán, začátek realizace bude v dubnu 2019; budou pořízeny nové moderní pomůcky do mateřské školy i do základní školy na vyučování fyziky, pracovních činností a přírodních věd; učitelé budou proškolováni, do vyučování budou zváni další odborníci z praxe; pro žáky jsou připraveny programy i mimo školu formou divadel, zájezdů, výletů. Projekt využije i školní družina a školní klub,

Fyzika ve 21.století – projekt k získání výukových pomůcek do fyziky podpořily Lesy České republiky,

Živá voda, krok 1. – zpracován projekt na úpravu školní zahrady,

Živá voda, krok 2. – částečná realizace úpravy školní zahrady,

Ruku v ruce přes hranice – od roku 2002 spolupráce s partnerskou školou ve Wiltingu, SRN; vzájemná návštěva žáků škol v ČR a v SRN,

Švihovské hudební léto – většina finančních prostředků na realizaci získávána od sponzorů; přehlídka mládežnických dechových orchestrů z ČR i ze zahraničí,

Podpora výuky plavání – získány finanční prostředky na dopravu žáků,

Obědy do škol – z projektu plně hrazeny obědy dětem a žákům z rodin s příspěvkem v hmotné nouzi,

Mléko do škol – všichni žáci základní školy dostávají pravidelně mléčné výrobky zdarma,

Ovoce a zelenina do škol – všichni žáci základní školy dostávají pravidelně ovoce nebo zeleninu ke svačině zdarma a jednou za měsíc k tomu ochutnávku netradičních a méně známých produktů,

Pocta osmičkám – získán sedmiletý strom – lípa, podpora výsadby lípy na počest 100letého výročí republiky,

Kamarád – vzájemná spolupráce žáků školy nejstarších a nejmladších

Kouření a já – proškolení učitelů, získání výukových materiálů.

Další projekt realizovala škola společně se zřizovatelem školy, Městem Švihovem

Dva světy – zrealizována nádherná zahrada mateřské školy.

Z finančního příspěvku zřizovatele školy na opravy a údržbu byla nově opravena a vybavena jazyková učebna, žákovská knihovna a kabinety, jižní část budovy základní školy má nové hygienické zázemí. Škola má novou střechu, nová okna, je vytápěna moderní plynovou kotelnou.

Dva školní byty byly přestavěny na učebny pro základní školu a zároveň zde vzniklo zázemí pro školní družinu a školní klub.

V budově mateřské školy jsou opraveny a vybaveny novým nábytkem 3 třídy, nově byl přebudován původní prostor školní družiny pro 4. třídu mateřské školy.

V části školní zahrady byl vymezen bezpečný prostor pro parkování dopravních prostředků.

Na jaře 2019 bude zrealizováno zavlažování školního hřiště a v roce 2020 je v plánu celková úprava sportovního stadionu a jeho jednotlivých sportovních sektorů.

V průběhu letních prázdnin 2019 proběhne oprava veškerých chodníků a cest v areálu základní školy a mateřské školy a zároveň bude provedena oprava a údržba školní kuchyně.

V dalším období čeká na postupnou realizaci projekt Zlaté české ručičky – zahrnuje rekonstrukci a opravy dvou nehotových učeben, dalších kabinetů, chodeb, hygienického zázemí v severní části budovy základní školy, bezbariérový přístup do základní školy, úpravu školní zahrady a vybavení školy dalšími moderními výukovými pomůckami.

 

Jaroslava Suchá